Консолидирани извештаи и извештај од независен ревизор, ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп за 2017 година

Open file