Објава на резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери одржано на 11.06.2019 год.

Open file