Објава за резултати од гласање на Годишно Собрание на акционери одржано на 19.05.2022

Open file