Посебни финансиски извештаи и извештај на независниот ревизор, ВИТАМИНКА А.Д. Прилеп за 2017 година

Open file