Постапка за одобрување право на увид во акти и други документи на акционер на друштво

Open file