Ревидиран консолидиран финансиски извештај со ревизорско мислење за 2018год. за АД Витаминка Прилеп

Open file