Собрание на акционери – резултати од гласање 15.06

Open file